HOT line : 02-107-0546 / 02-107-0547  |  Email : onlinesales@ekkaraj.co.th |  Line : @IYACOM

Data Center


   มาตรฐานการออกแบบศูนย์สำรองข้อมูล โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานศูนย์ข้อมูล ทั้งการออกแบบระบบ โดยรวมอุปกรณ์ที่เลือกใช้การติดตั้งที่ถูกต้อง รวมถึงการบำรุงรักษาที่ถูกวิธี ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบการออกแบบ หรือปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจำเป็นต้องศึกษา ติดตามระบบที่ทันสมัยมาปรับใช้กับศูนย์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร หรือลูกค้าได้เป็นอย่างดี หลักการออกแบบ เนื่องจากศูนย์ข้อมูลต้องให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ จึงจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สนับสนุนอุปกรณ์หลักให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆที่ถูกนำมาใช้ออกแบบ เช่น UPTIME , Bicsi , ANSI/TIA 942, ASHRAE, NFPA 13, NFPA 750, NFPA2001, มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และมาตรฐานดาต้าเซนเตอร์แห่งประเทศไทยของวิศวกรรมสถาน เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลบรรลุจุดประสงค์ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ ดังนี้


1. การเลือกสถานที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูล

  การเลือกสถานที่ตั้งของข้อมูลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ อุกทกภัย วาตภัย พายุหิมะ ภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งภัยที่เกิดจากการจลาจล ที่เกิดจาการกระทำของมนุษย์ เช่นการลอบวางระเบิด การก่ออาชญากรรมรูปแบบต่างๆ

2. ระบบไฟฟ้า


  ระบบไฟฟ้าในศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักต้องมีขนาดเพียงพอต่อการใช้งานและรองรับได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันออกแบบให้เป็นแบบ Dual Source สำหรับอุปกรณ์ โดยมีระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ทั้งแบบที่เป็น Dynamic หรือ Static UPS รวมทั้งมีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ (Generator System) เพื่อสำรองไฟฟ้าใช้ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง

3. ระบบโครงสร้างเครือข่ายภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

  การเชื่อมต่อภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นต้องใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อจำนวนมาก และหลายแบบ เช่น สาย UTP, สาย Coaxial และสาย Fiber Optic ซึ่งต้องคำนวณถึงจำนวนสาย และปริมาณอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงมาตรฐานหลักได้แก่ ANSI/TIA942 ซึ่งต้องกำหนดตำแหน่งห้อง อุปกรณ์ และแหล่งกระจายสายสัญญาณให้เหมาะสม

4. ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น

  ระบบปรับอากาศในศูนย์คอมพิวเตอร์ จะถูกออกแบบให้ใช้ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air Condition System) ความร้อนที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นภาระความร้อนที่เรียกว่า ความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) ใช้ในการพิจารณาขนาดทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศที่ต้องควบคุมที่อุณหภูมิ 22+/- 2 องศาเซลเซียล รวมถึงต้องออกแบบการกระจายลมด้วย อย่างเช่น ออกแบบให้มีการกระจายลมใต้พื้นยก

5. ระบบรักษาความปลอดภัย


  ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ควรมีระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มิได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำความเสียหายได้ ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพ ประกอบไปด้วย ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมใต้พื้นยก ระบบตรวจจับควันความไวสูง ซึ่งทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ


  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบในปัจจุบัน คือระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติโดยหมอกน้ำ (Water Mist System) ซึ่งหัวจ่ายจะปล่อยละอองน้ำที่มีลักษณะเป็นหมอกน้ำแต่ละหยดมีความละเอียดไม่ถึง 100 ไมครอน หรือ ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด ไม่ว่าจะเป็น IG-100, IG-55, Novec1230 ที่สามารถนำมาใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงมาตรฐาน NFPA2001